Privacy Verklaring

Bescherming van uw privacy is belangrijk. Atelier 6 is zich hiervan bewust en gaat zo zorgvuldig mogelijk om met de gegevens die u aan Atelier 6 verstrekt. Op deze pagina informeert Atelier 6 haar leden/cursisten/medewerkers en andere relaties/belangstellenden hoe zij omgaat met de bescherming van uw privacy. Atelier 6 wil voldoen aan regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die met ingang van 25 mei 2018 binnen Europa geldend zijn. Daarom heeft Atelier 6 dit privacybeleid opgesteld. Zo weet u welke (Persoons)gegevens Atelier 6 van u verwerkt en/of verzamelt, waarom Atelier 6 deze (Persoons)gegevens dient te verwerken en/of verzamelen en hoe Atelier 6 hiermee omgaat.

Wanneer u deze Website bezoekt, zich aanmeldt voor het lidmaatschap van de vereniging, inschrijft voor een cursus of de nieuwsbrief, accepteert u de toepasselijkheid van dit privacybeleid.

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van (Persoons)gegevens via de Website www.atelier6.nl en de daarop aangeboden producten, alsmede de daarop verwerkte teksten en afbeeldingen. De (Persoons)gegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorg verzameld, verwerkt en, indien nodig, bewaard. Deze verklaring is uitdrukkelijk alleen van toepassing op de diensten en producten van deze Website en niet op de websites van derden.

Definities

Atelier 6: De vereniging Atelier 6, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 4061091.

Leden: Natuurlijke personen die lid zijn van de vereniging Atelier 6 en daar werkgroepen en cursussen volgen.

Cursisten: Natuurlijke personen die bij Atelier 6 een of meerdere cursussen volgen.

Medewerkers: Natuurlijke personen die als vrijwilliger bij Atelier 6 werkzaamheden verrichten, zoals het besturen van de vereniging, het begeleiden van werkgroepen, het geven van cursussen of het verrichten van andere werkzaamheden binnen de doelomschrijving van Atelier 6.

Huurders: Natuurlijke of rechtspersonen die een ruimte van Atelier 6 huren.

Persoonsgegevens: Elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Website: De website www.atelier6.nl.

De persoonsgegevens

Welke gegevens verzamelt Atelier 6?

Atelier 6 verzamelt de volgende door u zelf aan Atelier 6 opgegeven persoonsgegevens van u:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Bankrekeningnummer
 • Aan welke werkgroep/cursus wordt deelgenomen
 • Voor werkgroepleiders, docenten, workshopgevers, andere medewerkers en huurders ruimte: welke activiteiten iemand doet voor Atelier 6.

Bewerkingsverantwoordelijke

Atelier 6 is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Wat doet Atelier 6 met deze gegevens?

Alle hierboven genoemde gegevens worden gebruikt voor:

 • het vastleggen in de ledenadministratie van Atelier 6 en het innen van de contributie
 • de vastlegging van de inschrijving voor een cursus en het innen van het cursusgeld
 • het plannen en organiseren van de werkgroepen en cursussen
 • het versturen van nieuwsbrieven
 • het kunnen toesturen van informatie over nieuwe cursussen en andere activiteiten van Atelier 6.
 • het verkrijgen van inzicht in de opbouw van het leden- en cursistenbestand ten behoeve van beleid/het ontwikkelen van cursussen en werkgroepen binnen de doelstelling van Atelier 6.

De gegevens worden opgeslagen in

 • het factureerprogramma dat Atelier 6 gebruikt voor haar leden/cursistenadministratie. Met de leverancier
  is een verwerkingsovereenkomst gesloten die voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening
  Gegevensbescherming;
 • een programma voor de nieuwsbrief (de mailgegevens)

De gegevens worden alleen opgeslagen voorzover dit noodzakelijk is voor de activiteiten waarvoor u zich heeft aangemeld. De (Persoons)gegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft of Atelier 6 hiertoe wettelijk verplicht is. Afgezien van bovenstaande kan Atelier 6 de (Persoons)gegevens tevens delen wanneer dit noodzakelijk is in een juridische procedure of om de rechten van Atelier 6 te beschermen.

Toegang tot de gegevens

Recht tot toegang tot en wijziging van de gegevens hebben uitsluitend:
• tot de leden- en cursistenadministratie: het bestuur en – voorzover het hun eigen werkgroep of cursus betreft – de werkgroepleiders en docenten
• tot de gegevens op de website: de webmaster en de bestuursleden.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om de door u verstrekte (Persoons)gegevens te allen tijde in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@atelier6.nl . Atelier 6 zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Bewaartermijn

Atelier 6 bewaart de (Persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van de dienstverlening, of dan wettelijk verplicht is.

Beveiliging

Atelier 6 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Gegevens ten behoeve van statistische analyse

Atelier 6 maakt geen gebruik van cookies.
De Website kan gebruik maken van Google Analytics om bij te houden hoe de Website gebruikt wordt. De
verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op haar servers door middel van cookies. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Atelier 6 heeft hier geen invloed op en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit. Deze gegevens zijn geanonimiseerd.

Door gebruik te maken van de Website van Atelier 6, geeft u toestemming voor het verwerken van informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Informatie van derden

Indien Atelier 6 links naar content van derden op de website vermeldt, dan kan Atelier 6 geen invloed uitoefenen op de inhoud van de website van deze derden. Atelier 6 is niet aansprakelijk voor de inhoud op de betreffende websites. Deze derden maken gebruik van een ander privacybeleid dan Atelier 6.

Contact met Atelier 6

Wanneer u vragen heeft over het privacybeleid van Atelier 6, dan kunt u een e-mail sturen naar info@atelier6.nl.

Klachtenprocedure

Heeft u klachten over het privacybeleid van Atelier 6, dan kunt u daarover ook een e-mail sturen naar info@atelier6.nl. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan heeft u het recht contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.